Sự kiện

Đua Top Nhận Thưởng

[dct.360game.vn]

Sở hữu được Thú Cưỡi, Thần Binh, Linh Thú,... ngoài việc giúp quý thiếu hiệp thăng cao lực chiến xưng bá thiên hạ, chư vị còn có thể nhận được vô số phần thưởng giá trị xuyên mọi vị diện khi đạt những điều kiện yêu cầu của sự kiện Đua Top Nhận Thưởng.

Đua Top Vương Thành

  • Thời gian áp dụng: Trong 03 ngày đầu kể từ lúc mở máy chủ.
  • Điều kiện & phần thưởng:
Điều kiện Phần thưởng 
Bang Chủ

1 Thú Cưỡi-Chí Tôn Long Thần, 18 Đá Tiến Thú Cưỡi, 18 Đá Tiến Linh Thú, 18 Đá Tiến Thần Binh, 300 Vạn Bạc Khóa, 500 Vạn Linh Lực

Thành Viên

1 Danh Hiệu Đệ Nhất Bang, 8 Đá Tiến Thú Cưỡi, 8 Đá Tiến Linh Thú, 8 Đá Tiến Thần Binh, 1000 Vàng Khóa, 100 Vạn Linh Lực

Đua Top Thú Cưỡi

  • Thời gian áp dụng: Trong 02 ngày đầu kể từ lúc mở máy chủ.
  • Điều kiện & phần thưởng:
Điều kiện Phần thưởng 
Top 1

1 Vũ Khí Vân Ẩn Phong, 48 Đá Tiến Thú Cưỡi, 300 Vạn Bạc Khóa

Top 2

1 Đá Quý Lv7, 38 Đá Tiến Thú Cưỡi, 200 Vạn Bạc Khóa

Top 3

1 Đá Quý Lv6, 28 Đá Tiến Thú Cưỡi, 100 Vạn Bạc Khóa

Top 4 - 10

1 Đá Quý Lv5, 18 Đá Tiến Thú Cưỡi, 50 Vạn Bạc Khóa

Bậc 5

1 Thú Cưỡi Thuộc Tính Đơn

Bậc 4

8 Đá Tiến Thú Cưỡi

Đua Top Linh Thú

  • Thời gian áp dụng: Từ ngày 03 - 04 sau khi mở máy chủ.
  • Điều kiện & phần thưởng:
Điều kiện Phần thưởng 
Top 1

1 Cưỡi-Cửu U Tượng, 38 Đá Tiến Linh Thú, 1000 Vàng Khóa

Top 2

1 Đá Quý Lv7, 28 Đá Tiến Linh Thú, 800 Vàng Khóa

Top 3

1 Đá Quý Lv6, 18 Đá Tiến Linh Thú, 500 Vàng Khóa

Top 4 - 10

1 Đá Quý Lv5, 8 Đá Tiến Linh Thú, 300 Vàng Khóa

Bậc 4

1 Linh Thú Thuộc Tính Đơn

Đua Top Thần Binh

  • Thời gian áp dụng: Từ ngày 05 - 06 sau khi mở máy chủ.
  • Điều kiện & phần thưởng:
Điều kiện Phần thưởng 
Top 1

2 Đá Quý Lv7, 38 Đá Tiến Thần Binh, 18 Nhẫn Linh-Trung

Top 2

1 Đá Quý Lv7, 28 Đá Tiến Thần Binh, 10 Nhẫn Linh-Trung

Top 3

1 Đá Quý Lv6, 18 Đá Tiến Thần Binh, 5 Nhẫn Linh-Trung

Top 4 - 10

1 Đá Quý Lv5, 8 Đá Tiến Thần Binh, 2 Nhẫn Linh-Trung

Bậc 4

1 Thần Binh Thuộc Tính Đơn

Đua Top Lực Chiến

  • Thời gian áp dụng: Từ ngày 06 - 07 sau khi mở máy chủ.
  • Điều kiện & phần thưởng:
Điều kiện Phần thưởng 
Top 1

1 Vũ Khí Vạn Hồn Phệ, 1 Đá Quý Lv7, 500 Vạn Linh Lực

Top 2

1 Túi Vũ Khí Bậc 3, 8 Tôn Yêu Đơn-Công 3, 300 Vạn Linh Lực

Top 3

3 Vẫn Lạc Nguyên Đơn Lv2 , 18 Tôn Yêu Đơn-Công 2, 200 Vạn Linh Lực

Top 4 - 10

3 Vẫn Lạc Nguyên Đơn Lv1 , 38 Tôn Yêu Đơn-Công 1, 100 Vạn Linh Lực

Trên 80.000 Lực Chiến

38 Tôn Yêu Đơn-Công 1, 50 Vạn Linh Lực