Sự kiện

Thần Thú Trang

[dct.360game.vn]

Nhận ngay Thần Trang Thú Cưỡi thông qua sự kiện Thần Thú Trang diễn ra trong 7 ngày đầu kể từ lúc mở máy chủ, thiếu hiệp sẽ nhận được các phần thưởng hấp dẫn thăng cấp Thú Cưỡi tăng cao lực chiến.

  • Thời gian áp dụng: Trong 07 ngày đầu kể từ lúc mở máy chủ.
  • Đối tượng: Quy đổi 888 Vàng thỏa điều kiện mỗi ngày nhận thưởng tương ứng.
Nạp 888 Vàng/ngày Phần thưởng 
Ngày 1

1 Thú Cưỡi Khôi-Tốt Bậc 5, 8 Đá Đột Phá Cảnh Giới

Ngày 2

1 Thú Cưỡi Đế-Tốt Bậc 5, 2 Đá Tiến Thú Cưỡi, 10 Nhẫn Linh-Trung

Ngày 3

1 Thú Cưỡi Yên-Tốt Bậc 5, 18 Đá Tiến Thú Cưỡi, 8 Đá Tiến Linh Thú, 8 Bản Kho Báu-Hiếm

Ngày 4

1 Thú Cưỡi Cương-Tốt Bậc 5, 28 Đá Tiến Thú Cưỡi, 18 Đá Tiến Linh Thú, 8 Đá Tiến Thần Binh, 1 EXP x3 Đơn

Đại Chúa Tể - Tân Vương Tiên Hiệp